Allmänna villkor
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby
Boende Visby

Gotland

Living and Meeting

ALLMÄNNA VILLKOR


Bilaga till hyresavtal med Gotland Living and Meeting, Adelsgatan 36

 

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

 • Du får en bekräftelse på din bokning 
 • Du får uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 2 dagar före avtalad ankomstdag.
 • Lägenheten stämmer med beskrivningen.
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
 • Du får disponera lägenheten från kl 16.00 avtalad ankomstdag till kl 12.00 avresedagen, om inget annat avtalats.


När blir bokningen bindande

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat förskottshyran/anmälningsavgiften (eller hela hyran, totala priset).


När skall  betalning ske

 • Vid bokning skall förskottshyra/anmälningsavgift på 10% av hyran (minst 1000 SEK) omgående betalas, dock senast inom 5 dagar från det att vi sänt hyresavtalet (via mail)  för underskrift till dig. Förskottshyran/anmälningsavgiften  räknas av från totala priset för hyresperioden. Resterande del  av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.
 • Om du bokat senare än 30 dagar i förväg skall totala priset  omgående betalas om inte annat har avtalats.


Vad händer om jag inte betalar i tid

Om du inte betalar förskottshyran/anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller nedan regler för avbokning.


Vad gäller om jag vill avboka

 • Du avbokar skriftligen till oss och vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.
 • Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en avbokningsavgift på 600 kronor som dras från förskottshyran/anmälningsavgiften innan återbetalning.
 • Om du avbokar mellan 31-60 dagar före avtalad ankomst, erhåller vi hela beloppet  för den inbetalade förskottshyran/anmälningsavgiften.
 • Om du avbokar mellan 30-15 dagar före avtalad ankomst, måste du betala 30% av hyran.
 • Om du avbokar 14-7 dagar före avtalad ankomst, måste du betala 50% av hyran.
 • Om du avbokar 6-3 dagar före avtalad ankomst, måste du betala 80% av hyran.
 • Om du avbokar 2-0 dagar före avtalad ankomst, måste du betala 100% av hyran.
 • Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du snarast tillbaka mellanskillnaden från oss till av dig meddelat bankkonto.


Vad har jag för rättigheter

 • Om vi inte tillhandahåller lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss.
 • I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.
 • Om du har klagomål ska du framföra dem till oss omedelbart vid  ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen ska du anmäla omgående så att vi kan rätta till det.
 • Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss senast 14 dagar före tillträdesdagen, vi tar då ut en ombokningsavgift på 500 kronor.Vad har jag för skyldigheter

 • Du måste vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Du får inte använda lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer nyttja lägenheten eller övernatta i lägenheten eller på tomten, än vad som avtalats.
 • Du skall även verka för att hygienen i lägenheten/fastigheten sköts, t.ex. att soporna sorteras och kastas i rätt sopsorteringskärl samt att det inte skräpas ner på tomten.
 • Du måste omedelbart meddela hyresvärden om skador eller händelser som kan leda till att ytterligare allvarliga skador uppstår. Ett typexempel är vattenläckage.
 • Du är personligt ansvarig för nycklar. Borttappade nycklar får du ersätta med ett nytt lås till lägenheten.
 • Du måste städa lägenheten ordentligt före avresan. Vid bristande städning har vi rätt att utföra städningen på din bekostnad.
 • Deposition kan förekomma som en säkerhet på att lägenheten lämnas i det skick som den var vid ankomsten, avseende inventarier, helhetsskick och städning. Du får tillbaka depositionen vid avresan sedan lägenheten inspekterats och städningen godkänts.
 • Minimiålder för dig som bokar lägenheten är 25 år, dvs står som avtalspart i hyresavtalet.
 • Rökning Ej Tillåtet inomhus utan det sker på anvisad plats utomhus.
 • I en del lägenheter är det tillåtet att ta med husdjur vilket avtals separat.
 • Informera om eventuell överkänslighet såsom allergi eller annat vid bokning


Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse eller upprepas efter tillsägelse. Samma regler gäller för nedanstående punkter. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av händelsen.


 • Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i lägenheten/området.
 • Om du eller någon i ditt sällskap inte följer den tystnad som gäller inom fastigheten/området mellan kl.22-06. 
 • Du eller någon i sällskapet begår skadegörelse i lägenheten/området.
 • Lägenheten används till ej avsett ändamål.


Krig, naturkatastrofer, strejker m.m:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av lägenheten.

 


Vad händer om vi inte kommer överens

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)


Gotland Living and Meeting

Adelsgatan 36, 621 57 Visby

Bo och mötas i Visby

Copyright © All Rights Reserved